วิธีการลงทะเบียนอบรม

สามารถสมัครอบรม  และลงทะเบียนได้ท่ี….

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้(AIC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

148/93-95  ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

โทรศัพท์  077-289 948,  094-593 6695

โทรสาร  077-289 948