การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

“joomla” จัดเป็น CMS แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมจากผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั่วโลก โดยมีสถิติการดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มากกว่า 3 ล้านครั้ง เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ได้หลากหลายประเภท โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนัก เช่น แผนกการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบก็สามารถปรับแต่งและควบคุม joomla ได้อย่างเต็มที่โดยไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ ศูนย์วิทยสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำหลักสูตร “การสร้างเว็บไซท์อย่างมืออาชีพด้วย joomla” ขึ้นมาเพื่อเปิดอบรมให้กับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งแม้ไม่มีพื้นฐานในการทำเว็บไซท์มาก่อนก็สามารถสร้างเว็บไซท์อย่างมืออาชีพได้ภายใน 1 วัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla

กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้าน IT หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิธีการฝึกอบรม

  1. การบรรยายภาคทฤษฎี
  2. การฝึกปฏิบัติใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้รับการอบรม หลักสูตรละ 10 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla
  2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถ. กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 1,800 บาท (ราคานี้รวมเอกสารและซีดีประกอบการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง)

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์วิทยสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. และชำระผ่านธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 518-2-00010-8

วิทยากร

อาจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี