ข่าวหลักสูตรการอบรม

ข่าวการอบรม

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ”

วิทยากร โดย อาจารย์ธณิศา  สุขขารมย์

จัดโดย  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)