ประวัติความเป็นมา

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผล12549094_903540719759665_2785270477074112205_nดีต่อสังคมและ  ประเทศชาติโดยรวม

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย จากพันธกิจดังกล่าวข้างต้น กอรปกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ ณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งห่างไกลจากอำเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ทำให้การดำเนินการต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกและครอบคลุม

              เพื่อให้การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขึ้น โดยตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 148/93-95 ถนนกาญจนวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/โทรสาร 077 – 289948