นางสาวพัชราวดี สวัสดิสาร
นางสาวพัชราวดี สวัสดิสาร
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ 077-289948

อีเมล์ patch_sp@hotmail.com

หน้าที่ บริหารงานทั่วไป