นางสาวยุวดี ดิฐกัญจน์
นางสาวยุวดี ดิฐกัญจน์
เจ้าหน้าที่การตลาด
ฝ่าย :

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณทิต

e-mail  yuditthakan@gmail.com

โทรศัพท์ 077-289 948