หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญา

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ อำเภอชัยบุรี, ปศุสัตว์อำเภอชัยบุรี

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงแพะ-แกะเบื้องต้น

การถ่ายทอด

         ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงแพะ-แกะเบื้องต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยคาดว่าจะพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จและจัดการอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564