หน้าที่

         ขับเคลื่อนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data) สำหรับเป็นแหล่งบริการเกษตรกร โดยการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ให้สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         หน่วยงานที่จะเก็บข้อมูลด้านการเกษตร เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และภาคเอกชนด้านนวัตกรรม

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         วางแผนดำเนินการติดต่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน

การถ่ายทอด

         อยู่ระหว่างดำเนินการ