อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองประธานกรรมการ
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
กรรมการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์)
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้แทนภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (นายสุทธินันท์ นาคน้อย)
กรรมการ
ผู้แทน Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้แทน Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้แทน ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
ผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
นายอาร์ม วงศ์อำไพพิสิฐ
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย
กรรมการ
นายรัฐธรรม แสงสุริยัน
กรรมการ
นายธีรพงศ์ เจนเจริญวงศ์
กรรมการ
นายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์
กรรมการ
นายถาวร ศรีประจันทร์
กรรมการ
นายเด่นเดช เดชมณี
กรรมการ
นายวารินทร์ เพชรโกษาชาติ
กรรมการ
นายโกศล หนูกลิ่น
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการศูนย์ AIC (ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ