ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ AIC
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ AIC
ผศ.พงศกร ศยามล
กรรมการ
ผศ.ศิริพร ทวีโรจนการ
กรรมการ
ผศ.วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
กรรมการ
ดร.ขวัญตา พูลสำราญ
กรรมการ
ดร.ณันญรัตน์ คุ้มครอง
กรรมการ
ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด
กรรมการ
ดร.ศราวุธ มากชิต
กรรมการ
ดร.อรุโณทัย เจือมณี
กรรมการ
อาจารย์คมกริษณ์ ศรีพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ศราวุธ ทองเนื้อห้า
กรรมการ
อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
กรรมการ
อาจารย์ภูวดล เหมชะรา
กรรมการ
นายสานิตย์ ทิพย์อักษร
หัวหน้าสำนักงาน