หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาด้านการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส., แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส., สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 จังหวัดชุมพร (กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         1. ผลิตภัณฑ์จากเครื่องแกงส้ม 7 รายการ ซึ่งเป็นเครื่องแกงส้ม 5 รูปแบบ ได้แก่ แกงส้มแบบก้อน แกงส้มแบบผง แกงส้มแบบแผ่น แกงส้มแบบกึ่งแห้ง และซอสแกงส้ม อีกส่วนเป็นแกงส้มสำเร็จรูป 2 รูปแบบ ได้แก่ แกงส้มกุ้งมะละกอบรรจุกระป๋องและแกงส้มกุ้งมะละกอบรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์
         2. ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้และประมง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยผสมธัญพืชอัดแท่ง กัมมี่เงาะ ลูกจากพร้อมดื่มเสริมอินนูลิน กุ้งแผ่นกรอบและครีมเทียมมะพร้าว
         3. ผลิตภัณฑ์จากปลานิล จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แหนมปลานิล ปลานิลหยอง กุนเชียงปลานิล น้ำพริกนรกปลานิล กรือดป๊ะปลานิล และนักเก็ตปลานิล
         4. ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ได้แก่ แป้งมะพร้าว มะพร้าวอบแห้ง และพุดดิ้งมะพร้าว
         5. ผลิตภัณฑ์ไส้ขนมจากหม่อน หม่อนแช่อิ่มอบแห้ง และซอสหม่อนรสเผ็ด

การถ่ายทอด

1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กพ.64 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพอาหารแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กพ.64 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีการอาหาร
3. อบรมหลักสูตรแปรรูปปลา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มชุมชน ระหว่างวันที่ 4-5 มีค. 64 ณ ศาลาวัดบางน้ำจืด ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปมะพร้าวสู่ชุมชน ต. ลิปะน้อย อ. เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 13-14 มีค 64 ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
5. อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษากับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชุมพร ในโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนบรูณาการเรื่อง การจัดการและเพิ่มมูลค่าผลหม่อนแปรรูปสู่วิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564