ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ ให้ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรเพราะเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนากาศการเกษตรมีความท้าทายในหลายมิติ เช่น
         1.การพัฒนาศักยภาพการผลิต
         2.การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
         3.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินเกษตร
         4.การเป็นแหล่งเงินทุนองค์ความรู้ และตลาด

         กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การตลาดนำการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อน เข้าสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร   

     จากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ให้เป็นแหล่งบริการที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพ และมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ AIC
         (1) เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปัญญาการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรจังหวัด
         (2) เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค้านการเกษตร
         (3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
         (4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเคลื่อนจักรกลเกษตร
         (5) จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer ร่วมถึง Young Smart Farmer
         (6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
         (7) ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขงขันของภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานที่กำหนด