หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         กลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) เกษตรกรที่ได้รับเกษตรกรได้รับรองมาตราฐาน GAP ตำบลคลองสระ จำนวน 25 ราย บูรณาการความรู้ด้านการจัดการดิน ธาตุอาหารพืช สำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร เกษตรกรมีแปลงผักกางมุ้ง จำนวน 1 แปลง

การถ่ายทอด

         1. โครงการการปลูกผักปลอดสารพิษ
         2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐาน GAP
         3. โครงการการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ดินขุยไผ่และปุ๋ยหมักจากใบไผ่) ของครัวเรือนต้นแบบ
         4. โครงการภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพและการพึ่งพาตนเอง
         5. โครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยหอมทอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเครือข่ายผู้ผลิตกล้วยหอมทองส่งออกภาคใต้
         6. โครงการการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านคลองแสง