หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาทักษะการบริการ พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

                 กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเกาะพะลวย. , เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี, กลุ่มท่องเที่ยวระนอง กลุ่มท่องเที่ยวเกาะพะลวย กลุ่มท่องเที่ยวภูริน

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         1. ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน นักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเกาะพะลวย
         2. สร้าง Line officials ให้ 27 กลุ่มท่องเที่ยว
         3. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างเส้นทาง โปรแกรมนำเที่ยว เขา ป่า นา เล

การถ่ายทอด

         1. ให้ความรู้ แนะนำและนำประธานชุมชนไปจดทะเบียน
         2. สร้างอีเมล์สำหรับการประชาสัมพันธ์ทาง Line Officials
         3. ส่งข้อมูลให้ชุมชน ทดลองนำเที่ยวจากสถานประกอบการทัวร์ และขายโปรแกรมทัวร์