หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญา

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         ชุมชนประมงที่มีการจัดตั้งธนาคารปูม้า, ชุมชนชายฝั่งที่มีการเพาะเลี้ยงหอยแครง, สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         1. ศึกษารูปแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเพาะฟักปูม้าไข่นอกกระดอง รวมทั้งพัฒนาวิธีการเพาะฟักเพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกปูม้า
         2. ศึกษาชีววิทยาและการสืบพันธุ์หอยแครง และพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มจำนวนลูกหอย

การถ่ายทอด

         อยู่ระหว่างดำเนินการ