หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลต้นแบบ พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน นวัตกรรมเกษตรและการติดตั้ง และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IOT) สำหรับฟาร์มอัจฉริยะ

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         เกษตรผู้ปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดในพื้นที่ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา, คุณอดุลย์ วิสาหกิจชุมชน อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         1. ระบบ IOT Solar สำหรับสมาร์ทฟาร์ม พัฒนาจาก Node MCU ESP32s Controller board
         2. ตู้อบลมร้อนอินฟราเรดโอโซน
         3. เครื่องโม่ข้าวหอมไชยา
         4. เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปจานกาบหมาก
         5. ตู้ปลูกระบบปิด พัฒนาระบบทำความเย็นด้วย Peltier Module และระบบ Smart Hydroponics สำหรับผลิตกัญชาทางการแพทย์

การถ่ายทอด

         1. มีแผนจัดถ่ายทอดและจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไชยา และจัดอบรมให้กลุ่ม YSF
         2. มีแผนจัดอบรมในไตรมาส 3 ณ ต.โมถ่าย อ.ไชยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ
         3. มีแผนจัดถ่ายทอดและจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไชยา
         4. ถ่ายทอดและสนับสนุนงานโดยผู้นำชุมชนนำเข้าประกวดในงานสตรีดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมติดอันดับ 1 ใน 3 ระดับประเทศ
         5. มีแผนจัดถ่ายทอดและจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านนาเดิม