หน้าที่

         ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการด้านการตลาด โดยใช้ระบบ E-Commerce ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรให้ไปสู่กิจกรรมเชิงพาณิชย์

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         วิทยาลัยเกษตรภาคใต้ และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

องค์ความรู้ / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม

         การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน, เทคนิคการใช้ Social Media ในการสร้างช่องทางการขายสินค้าและท่องเที่ยวชุมชน และการใช้พลังงานทดแทนและแอพพิเคชั่นในการจัดการฟาร์ม

การถ่ายทอด

         1. อบรมการสร้างบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้าชุมชน, อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Social Media ในการสร้างช่องทางการขายสินค้าชุมชนและท่องเที่ยว เช่น Facebook, TikTok และการเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนและแอพพิเคชันในการจัดการฟาร์ม โครงการแก้ปัญหาความยากจนโดยการยกระดับเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนผ่านการขายออนไลน์ (26-27 ก.พ. 64 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง)
         2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนการยกระดับท่องเที่ยวชุมชน (13 มี.ค. 64 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง)